Şartname


 1. Yarışma, sözleşme şartlarını taşıyan tüm katılımcılara açıktır.
 2. Yarışmaya dolaylı ya da doğrudan KOMŞULUK temasını işleyen dijital formatta kurmaca, animasyon, belgesel ya da deneysel filmler katılabilir.
 3. 2015 ve sonrası yapımlar yarışmaya katılabilir.
 4. Yarışmaya ön ve arka jenerik dahil olmak üzere Film’in toplam süresi 15 (+2) dakikayı aşmayan filmler başvurabilir.
 5. Yarışmacılar birden fazla eserle başvuru yapabilir. Filmin daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olması yarışmaya katılmaya engel değildir.
 6. Yarışmacılar, yarışacak Film’in yapımı için gerekli her türlü gideri karşılamayı ve Filmle ilgili olarak işbu sözleşmede öngörülen ÖDÜL yükümlülüğü haricinde, tüm harcamalar, doğabilecek talepler ve üçüncü şahıslarla doğabilecek ihtilaflardan Çekmeköy Belediyesi’ni muaf tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Yarışmacı, kendisi tarafından sağlanan eser veya eserlerin kendi orijinal eseri olduğunu veya başkasının eseri ise sözleşme amaçları için eserin kullanılabilmesi hususunda gerekli bütün ruhsat ve müsaadeye sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 8. Eser sahiplerinin www.cekmekoykisafilm.com adlı web sitesinden online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları yarışma şartlarını kabul etmeleri anlamına gelir.
 9. Eserin dili Türkçe değilse, filme Türkçe alt yazı eklenmelidir.
 10. Katılımcıların form doldurma aşamasından sonra filmlerini online olarak siteye yüklemeleri gerekmektedir. Filmlerin yükleme kalitesinin DV PAL (720 x 576) ya da HD formatta 1080p (1920 x 1080) olması gerekmektedir. Yüklenecek dosyanın ise 2 GB’tan küçük olması gerekmektedir.
 11. Yarışmacı, Film’in tanıtımı amacıyla, elinde mevcut, fotoğraf, afiş, poster ve benzeri tanıtım materyallerini ücretsiz vermeyi kabul ve taahhüt eder.
 12. Yarışmacı, filmin tüm duyuru araçlarında (afiş, poster, billboard, internet, web sitesi, broşür, kartonet, vb.) Çekmeköy Belediyesi tarafından uygun görülecek boyutta kullanılacağını kabul ve taahhüt eder. Çekmeköy Belediyesi, tanıtım amacıyla filmden yeteri kadar kesitler kullanarak dilediği mecrada yayımlama hakkına sahiptir.
 13. Çekmeköy Belediyesi dereceye girecek olan ilk 10 filmi Çekmeköy Belediyesi sosyal medya hesaplarında ve belediye web sitesinde,www.cekmekoykisafilm.com adresinde, ve uygun gördüğü mecra’da filme verilmiş ödül dışında telif ödemeden süresiz olarak yayınlayabilir.
 14. Çekmeköy Belediyesi dereceye giren ilk 10 filmi yarışmadan sonra düzenleyeceği film festivalinde ya da muhtelif etkinliklerde süresiz olarak eser sahibine telif ödemeden seyirci ile buluşturabilme hakkına sahiptir.
 15. Yarışmacı, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında veya getirme nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, buradan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluğu kabul etmiş olup ayrıca Film’in yapımında kullanılacak olan 5846 sayılı F.S.E.K kapsamındaki her türlü eserin yapımına ilişkin giderler ile bu eserlerin Filmde kullanımına ait izinler ve kullanımlardan kaynaklanacak telif bedelleri dâhil her türlü gider Yarışmacı tarafından karşılanacaktır.
 16. Derece giren Yarışmacılar, eser sahibinin kendi orijinal eseri olmadığını beyan ettiği eser veya eserlerin sahipleri ile diğer hak sahiplerinden eserin Sözleşme amaçlarına uygun şekilde Çekmeköy Belediyesi tarafından kullanılabileceğini gösterir, F.S.E.K Kanunu’na uygun olarak alınmış, Film’in senaryo haklarını; üçüncü kişilerden alınmış hak devrine ilişkin belgeleri ve ruhsatları; (tasarımlar, F.S.E.K. kapsamına giren her türlü eserler, üçüncü kişi ve/veya kurumlarla yapılmış olan ön anlaşmalar, vb.) hak devrine ilişkin belgeleri almak ve bu ruhsat ya da belgeleri Ödül öncesi Çekmeköy Belediyesi’ne teslim etmekle yükümlüdür.
 17. Yarışmaya Çekmeköy Belediyesi meclis üyeleri, çalışanları, yöneticileri; başkan ve yardımcılarının birinci dereceden akrabaları; jüri üyeleri ve birinci dereceden akrabaları ile asistan-sekreter gibi yanında çalışanları katılamazlar.
 18. Yarışma komitesi tarafından dereceye giren film sahiplerinden aşağıda belirtilen materyaller talep edilecektir. Yarışmacı söz konusu materyalleri dijital ortamda ve zamanında ulaştırmak zorundadır:
  • Yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi
  • DVD ya da Disk Bellek formatında kaydedilmiş ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 3 adet HD formatta kopyası
  • Filmin yüksek çözünürlüklü (50x70 cm 300 dpi) dikey
  • ve yatay afişi
  • Yönetmenin yüksek çözünürlüklü fotoğrafı (Jpeg)
  • Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (snopsis)
  • Yönetmenin Türkçe ve İngilizce biyografisi
  • Filmin Türkçe ve İngilizce altyazılı versiyonları
 19. Yarışma Komitesi ihtiyaç duyulması halinde şartnamede değişiklik yapabilir. Yapılan bu değişikliği web sitesinde ilan eder.
 20. Belirtilen şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 21. Yarışmaya katılan herkes şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 22. Para ödülü başvuru formunda ismi geçen filmin yasal hak sahibinindir.
 23. Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Kısa Film Yarışması, mücbir sebepler (doğal afet, olağanüstü durumlar, savaş vb.) nedeniyle herhangi bir şekilde gerçekleştirilememesi veya yarım kalması halinde, taraflar birbirlerinden masraf, tazminat veya başka bir ad altında talepte bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.