Yarışmanın Amacı ve Konusu


Feature illustration Feature box Feature illustration top Feature illustration Feature box Feature illustration top

Çekmeköy Kısa Film Yarışması ilk yılında “Merhamet ve Adalet”, ikinci yılında “İhanet ve Direniş”, üçüncü yılında “Komşuluk” ve dördüncü yılında “Sağlık” temalarıyla ulusal ve uluslararası alanda gördüğü yoğun ilgi ile sinema dünyasına yeni yetenekler ve yeni eserler kazandırdı ve katkılar sağladı.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Kısa Film Yarışmasında tema “Genç ve Gelecek” olarak belirlendi.

Son çeyrek yüzyılda yaşanan sosyal değişimler yaşamın akışını, bugünü ve geleceği daha önce olmadığı kadar derinden etkilemeye başladı. Bütün dünyayı yoğun bir şekilde etkileyen dijital ve teknolojik dönüşüm, bu değişimlerin kaynakları arasında yer almaktadır. Bu değişimler, bir yandan kuşaklar arası kültürel ve sosyal farklılaşma süresinin azalmasına ve kuşakların birbirine yabancılaşmasına neden olurken diğer yandan da dijital teknolojilerin neden olduğu dönüşümlerin etkisiyle küresel benzerlikleri dayatan ve yerel yaşam tarzlarının ve farklılıkların oluşturduğu kültürel zenginliğin yok olmasına neden olmaktadır. Bu durum aynı kültür ve yaşam tarzının bütün dünyaya dayatılması anlamına da gelmektedir.

Bilim insanları sosyal değişimi etkileyen etkenleri sıralarken fiziksel çevre, politik örgütlenmeler ve kültürel etkenleri öne çıkarmaktadırlar. Çağımızda bu etkenler arasına dijital değişimlerin getirdiği yenilikleri de eklemek mümkündür. Bu hızlı değişim, çağımızın gencini, yaşadığı toplumun ve coğrafyanın geleceği hakkında daha fazla düşünmeye sevk etmektedir. Bu çerçevede yarışmamızın temel amaçları şunlardır:

Her çağda olduğu gibi çağımızda da gençler hem kendilerine hem de yaşadıkları topluma ilişkin belirleyici birer aktör ve çeşitli faaliyetlerin öznesi konumundadırlar. Genç, yaşadığı çağın ve geleceğin çoğu zaman nesnesi değil öznesi durumundadır. Genç kavramı bu yönüyle de değerlendirilmelidir.

Gerek gündelik, iş ve sosyal yaşamda gerekse dijital dünyada üreten genç / tüketen genç kavramlarının değerlendirilmesi.

Nitelikli eğitim, istihdam, sosyal adalet, eşit paylaşım, milli ve manevi değerler ve toplumsal yaşama katılım gibi konularda gençlerin karşılaştığı ve yaşadığı sorunlar irdelenmelidir.

Küreselleşen ve hızla sekülerleşen dünyada gençlerin değersizleşme, ahlaki yozlaşma, madde kullanımı ve zararlı alışkanlıklardaki artış ile intihar, şiddet, terör ve suça karışma gibi hususlara yönelimlerinin gelecek kavramıyla birlikte değerlendirilerek ele alınması önem arz etmektedir.

Yarışmamıza başvuracak katılımcılar için örnek konu çerçeveleri aşağıda belirtilmiştir.

Genç gözüyle geleceğin dünyası, geleceğin değer algısı, geleceğin sosyal değişimi ve geçmiş ile gelecek arasında bağlantılar kurulması.

Genç ve gelecek kavramının temel insani ve toplumsal değerler bağlamında değerlendirilerek dün, bugün ve yarın arasında bağ kurulması.

Gençliğin temel sorunlarının gelecek kavramını da içine alacak şekilde irdelenmesi.

Çağımızın gençlik sorunlarının analiz edilerek gençlik politikaları üzerine düşüncelerin üretilmesi.

Savaş, kıtlık, afet, sömürü gibi kaos ve sorunlar yaşayan coğrafyalarda genç olmak ve söz konusu coğrafyalarda yaşayan gençlerin gelecek hayallerinin değerlendirilmesi.

Gençlerin çevreye, kültüre ve toplumsal normlara yabancılaşması.

Kuşaklar arası iletişimsizlikler ve çatışmaların boyutları.

Toplumun ekonomik kalkınmasında, sosyal gelişiminde, kültürel ve sanatsal değişiminde rol oynayan gençlerin, geleceğin kurgulanmasındaki rolü.

Yaşanan sosyal, kültürel ve dijital değişimin gençlerin geleceğine ve kimlik oluşumlarına etkisi.

Hero media illustration Hero media illustration